ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, δια της από 08/05/2018 Αποφάσεώς του, καλεί τα μέλη της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 31 Μαϊου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στα γραφεία του συλλόγου (Μαιάνδρου 23, Αθήνα),

προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

  1. Υποβολή και έγκριση Έκθεσης Επιτρόπου για τις χρήσεις 2015-2017.
  2. Απολογισμός επί των πεπραγμένων, έγκριση ισολογισμών χρήσεων 2015-2017, προϋπολογισμού έτους 2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τις χρήσεις 26/05/2015-31/05/2018.
  3. Αρχιαιρεσίες για την εκλογή των μελών του δικοικητικού συμβουλίου και του επιτρόπου.
  • Δικαίωμα εκλέγειν, εκλέγεσθαι συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα Μέλη της Ακαδημίας έως και το έτος 2017.
  • Υποβολές υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 31/05/2018.
  • Οι αρχιαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα δειξαχθούν από ώρα 13:30 έως 15:00. Έφορος για τη διαξαγωγή της ψηφοφορίας και τη σύνταξη του πρωτοκόλλου διαλογής έχει ορισθεί ο κ. Σπυρίδων Λαγός.
  • Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 07/06/2018, την ίδια ώρα με τα ίδια ακριβώς ως άνω θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Αθήνα, 8 Μαϊου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καθ. Εμμανουήλ Καναβάκης

Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων

συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, ημερίδων με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά σωματεία ή εν γένει νομικά πρόσωπα και ενώσεις.

Οργάνωση συγκεντρώσεων

προς ενημέρωση δασκάλων, καθηγητών και γονέων.
Συνεργασία με Πανεπιστημιακές Κλινικές, Νοσοκομεία, που χορηγούν την ειδικότητα της Παιδιατρικής.

Προκήρυξη επιστημονικών διαγωνισμών

Διοργάνωση παρουσιάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.
Συνεργασία με αντίστοιχες Ακαδημίες Εξωτερικού.

Συνεργασία

με τις Επιστημονικές Παιδιατρικές Εταιρείες της Ελλάδος χωρίς αντιπαλότητες.
Εκπόνηση επιστημονικών μονογραφιών και απονομή αυτών - δωρεάν - στους Παιδιάτρους.